Καλωσήλθατε !

Σας ευχαριστώ που επισκεφθήκατε το προσωπικό μου blog. Θα χαρώ να μάθω τις απόψεις σας ή και τις ιδέες σας, για θέματα που σας απασχολούν! Ανδρέας Κατσούρης

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ !

(Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009)

Τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου πρὶν ἀπὸ 36 χρόνια, ἀπὸ ὅποια ὀπτικὴ γωνία καὶ νὰ τὰ δῆ κανείς, ἀπετέλεσαν ἕνα σημαντικὸ σταθμὸ στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστορία.
Ἡ κατάλυση τῆς δημοκρατίας μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα ἤ λόγο δὲν δικαιολογεῖται καὶ δὲν συγχωρεῖται. Ἡ αποτίμηση τῶν συμβάντων ἐκείνη τὴν περίοδο, πρὸ κατὰ καὶ μετά τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας γίνεται συχνά μὲ πολιτικὲς καὶ κομματικὲς σκοπιμότητες καὶ ἔτσι προβάλλονται παραμορφωτικές εἰκόνες στοὺς πολίτες, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρά τους τὶς προσλαμβάνουν ὰνάλογα μὲ τὴν πολιτική τους τοποθέτηση.

Τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὴν πολιτικὴ ποὺ ἐπιχείρησε ὁ τότε δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος μὲ τὴν ἀνάθεση τῆς πρωθυπουργίας στὸν καταξιωμένο πολιτικὸ Σπύρο Μαρκεζίνη, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς δὲν συνέδραμαν στὴν προσπάθειά του οἱ πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς, λόγω κυρίως προσωπικῶν φιλοδοξιών ἐπικαλυμμένων μὲ ἰδεολογικό ἐπίπλασμα, ὁδηγήθηκε σὲ τραγικὸ ἀδιέξοδο μὲ τὴν ἀνατροπή του ἀπὸ τὸν Δημήτριο Ἰωαννίδη.

Ὁ νεανικὸς αὐθορμητισμός, ὁ ὁποῖος ἐκδηλώθηκε πρῶτα μὲ τὰ γεγονότα στὴ Νομικὴ Σχολὴ καὶ ἀργότερα μὲ τὶς ἐκδηλώσεις στὸ Πολυτεχνεῖο, πιθανώτατα διαβρώθηκε ἀπὀ ἀμερικανοὺς μυστικοὺς πράκτορες, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρησαν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Παπαδόπουλου καὶ τοῦ Μαρκεζίνη καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἕνα πιὸ πειθήνιο ὄργανό τους, ὥστε νὰ ἐπιτύχουν, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐγκαθέτους τους μεταξὺ τῶν στρατιωτικῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, τοὺς σχεδιασμούς τους τόσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅσο κυρίως γιὰ τὴν Κύπρο.

       Ἡ ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου εἶναι βέβαιο ὅτι σχεδιάστηκε καὶ ἐκτελέστηκε ἀπὸ πράκτορες τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν – εἶναι γνωστές οἱ μέθοδοι ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀπὸ ὁμολογίες πρώην πρακτόρων της CIA – μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτυχία τοῦ ἐγχειρήματος Μαρκεζίνη, ἐπειδὴ θεωροῦσαν ὅτι θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ πραγματοποιήσουν τοὺς στόχους τους μὲ ἐκεῖνο τὸ καθεστώς. Αὐταὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι οἱ ἐξεγερμένοι φοιτητὲς εἶχαν ἐπίγνωση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Ἁπλά, ἐν ἀγνοίᾳ τους μὲ τὸν αὐθορμητισμό καὶ τὴ μαχητικότητά τους ἔπαιξαν τὸν ρόλο ποὺ ἐπιδίωκαν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ἀμερικανῶν.

          Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ὅσα ἐπακολούθησαν. 
Ἡ χούντα δὲν ἔπεσε μὲ τὴν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου. Ἀντίθετα, ἔγινε ἀκόμα πιὸ σκληρὴ καὶ ἀδυσώπητη. Και, στὴ συνέχεια, ὀκτὼ περίπου μῆνες ἀργότερα, μὲ τὸ ἀνόητο πραξικόπημα ποὺ ὀργάνωσε καὶ ἐκτέλεσε στὴν Κύπρο ἐναντίον τοῦ Μακαρίου, ὁδήγησε στην ὑλοποίηση των Ἀμερικανικῶν ὑπὸ τὸν Κίσσινγκερ σχεδιασμῶν σὲ βάρος τῆς Κύπρου, δηλαδὴ τὴν εἰσβολὴ καὶ τὴν κατάληψη ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ στρατὸ τοῦ 40% τοῦ Κυπριακού ἐδάφους, τὴν ἐκρίζωση ἀπὸ  τὶς προγονικές τους ἑστίες 200.000 Ἑλληνοκυπρίων και τον θάνατο καὶ τὸν ἀφανισμὸ 6.500 ἀτόμων κάθε ἡλικίας. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, τὴν ἀντιπαράθεση δηλαδὴ Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος καὶ μὲ τὴν Κύπρο διχοτομημένη, ἐξάλειψε, ὅπως πίστευε ὁ Κίσσινγκερ, τὸν κίνδυνο νὰ περιέλθη ἡ Κύπρος στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς ταῆς τότε Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

         Δυστυχῶς, παρόλο ποὺ ἔχουν παρέλθει ἀπὸ τότε ἀρκετὲς δεκαετίες, καμιὰ οὐσιαστικὴ ἔρευνα δὲν ἔχει γίνει οὔτε γιὰ τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας οὔτε γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου οὔτε, ἀκόμη χειρότερο, γιὰ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου καὶ τὴ σχετικὴ προδοσία, τὶς συνέπειες τῆς ὁποίας πληρώνει καὶ θὰ πληρώνει, Κύριος οἶδε, γιὰ πόσο καιρὸ ἀκόμα τὸ πολύπαθο νησί.

        Τὸ Πολυτεχνεῖο μυθοποιήθηκε στὴ συνέχεια καὶ ἔγινε ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτικὲς δυνάμεις, κυρίως ὅμως ἀπὸ τὴν ἀριστερά. Αὐτὸ ἀπετέλεσε τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἀνεκτικότητα ποὺ ἐπέδειξαν στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας. Ἡ μυθοποίηση αὐτὴ ὁδήγησε ἐν πολλοῖς στὴν πλαστογράφηση καὶ στὴ διαστρέβλωση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων. 
Ἕνα μόνο παράδειγμα εἶναι ἀρκετὰ ἐνδεικτικό.
 Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη γιὰ ἑκατοντάδες νεκρούς. 
Ὁ κατάλογος ποὺ συντάχθηκε πρόσφατα ἀναφέρει 24 νεκρούς, οἱ ὁποίοι μάλιστα ἔπεσαν ὅλοι τους ἐκτὸς τοῦ Πολυτεχνείου, μερικοὶ μάλιστα σὲ περιοχὲς ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου καὶ ἐντελῶς τυχαῖα. 
Ὁ θάνατος βέβαια ἔστω καὶ ἑνὸς ἀτόμου εἶναι τραγικὸ καὶ ὀδυνηρό γεγονός.

          Παρόλα αὐτά, τὸ σύνθημα ποὺ ἐπικράτησε γιὰ «Ψωμὶ Παιδεία Ἐλευθερία» ἄγγιξε καὶ ἀγγίζει τὶς ψυχὲς ὅλων ταῶν Ἑλλήνων καὶ ἀποτελεῖ ἕνα διαχρονικὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ αἴτημα.

Ἡ πολιτικὴ ἐλευθερία ἦλθε πατώντας, δυστυχῶς, στὸ αἱματοβαμμένο, προδωμένο καὶ διχοτομημένο σῶμα τῆς Κύπρου. Ἡ πραγματική, ὅμως, ἡ οὐσιαστικὴ δημοκρατία ἦλθε; Εἰρωνικά, ἡ δημοκρατία στὴν Ἑλλάδα χαρακτηρίζεται ὡς «Κληρονομικὴ Δημοκρατία» καί, δυστυχῶς, ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἀπηχεῖ τὴν πραγματικότητα.

Ἡ παιδεία; Δυστυχῶς, καὶ ἐδῶ τὰ πράγματα βαίνουν ἀπὀ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ἡ μία μεταρρύθμιση διαδέχεται τὴν ἄλλη, ἀλλὰ τὸ ἐπίπεδο σπουδῶν πέφτει ὅλο καὶ περισσότερο. Οἱ πολιτικὲς παρεμβάσεις στὴ γλῶσσα, ἐπιπλέον, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ, ὁδήγησαν σὲ ἕνα γλωσσικὸ τραγέλαφο.

Ψωμί; Ψωμί, τὰ βασικὰ καὶ ἀπαραίτητα πρὸς τὸ ζῆν, τὰ ἔχουν οἱ περισσότεροι. 
Οἱ οἰκονομικὲς ὅμως δυσκολίες ὅλο καὶ μεγαλώνουν, ὁ κόσμος ἀντιμετωπίζει ὅλο καὶ περισσότερα προβλήματα στὴν ἐξεύρεση ἐργασίας μὲ ἀμοιβὲς ποὺ μποροῦν νὰ στηρίξουν μιὰ ἀξιοπρεπῆ διαβίωση. Ἡ λιτότητα διαρκεῖ δεκαετίες, οἱ οἰκονομικὲς θυσίες τοῦ λαοῦ αὐξάνουν χρόνο μὲ τὸν χρόνο, ἐνῶ οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἀποδεικνύονται ἀνίκανες νὰ διαχειριστοῦν τὰ τεράστια προβλήματα τοῦ τόπου.

Τὸ αἴτημα γιὰ «Ψωμὶ Παιδεία Ἐλευθερία» εἶναι σήμερα πιὸ ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ. Δικαίωμα στὴν ἐργασία καὶ σὲ ἀξιοπρεπεῖς ἀμοιβές, δικαίωμα γιὰ μιὰ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παιδεία, οὐσιαστικὴ δημοκρατία μὲ σεβασμὸ στὸν πολίτη καὶ στὶς ἀπόψεις του, ἕνα σύστημα μεγαλύτερης συμμετοχῆς του στὰ πολιτικὰ δρώμενα, σεβασμός στοὺς νόμους, κατοχύρωση τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτών, εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ μιᾶς δημοκρατικῆς καὶ εὐημερούσας κοινωνίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου